top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

История и природа

КОНЦЕПЦИЯ

Основна цел при проектирането на детската площадка е да се създадат условия, както за игра, така и за провеждане на занимания с образователен характер. Чрез комбинация от тематични съоръжения за игра и информационни табели предоставяме възможност на децата да се докоснат до част от историческите и природни забележителности на нашата страна. Предвидени са съоръжения подходящи за деца от 0 до 12 годишна възраст. Около площадката се предвижда изграждане на ограда, която отделя игровата среда от околното пространство. Площадката за игра е устроена с два бр. вход/изход със свободна широчина най-малко 1 m с оглед осигуряване на възможност за свободно преминаване на инвалидна количка, както и на носилка за спешна медицинска помощ.КОНСТРУКЦИЯ

Детската площадка е разположена на площ от 212,16 кв.м. (10,4x20,4 кв.м.). Решението е с ударопоглъщаща саморазливна настилка - покритие от Цветен EPDM - 1см. и подложка от черен SBR - 2см. Полагането на този тип настилка е предвидено да се направи върху гладка и твърда основа - армирана бетонна настилка - 10см. Бетоновата настилка се полага върху уплътнена земна основа и основа от трошен камък с дебелина 20см. Настилката и бетоновата плоча завършват с градински бордюр. Към площадката се предвижда да се разположат дървета, които ще бъдат оградени с бетонов бордюр. За ограждане на площадката е предвидена метална ограда с декоративни елементи, към която ще бъдат закрепени информационни табели с природни и исторически забележителности.ОБЗАВЕЖДАНЕ

Комбинирано детско съоръжение – 2 броя

Детска люлка – 1 брой

Детска съоръжение тип „Тунел” – 1 брой

Детскo съоръжение за баланс – 1 брой

Кошче за смет – 3 броя

Пейка – 4 броя
Детската площадка е проектирана съобразно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

bottom of page